HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
1.1Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau een Opdracht plaatst bij Autovooru B.V.;
1.2Advertentie: de reclame uiting of -boodschap ten behoeve van een Adverteerder;
1.3Advertentiecontract: elke overeenkomst tussen Autovooru B.V. en Adverteerder of Mediabureau, aangegaan ter zake de levering van Diensten;
1.4Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt samengesteld;
1.5Advertorial: reclame uiting of -boodschap met een redactioneel en commercieel karakter;
1.6Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden 2012 en 2013;
1.7Diensten: de door Autovooru B.V. aan Adverteerder op basis van de Opdracht te leveren diensten. Onder de Diensten wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie of andere promotionele uiting in een tijdschrift, op een Website of via een ander medium van Autovooru B.V., dan wel een medium waarbij Autovooru B.V. gerechtigd is via dat medium de betreffende Diensten te leveren, daaronder mede begrepen het plaatsen van links naar andere websites of ander medium op een Website, het ontwikkelen van sponsor en advertentiecampagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander medium via een Website, een tijdschrift of ander medium:
1.8Digitale Diensten: de door Autovooru B.V. online te leveren diensten, waaronder in ieder geval het aanbieden van advertentieruimte op een Website, het plaatsen van links naar websites of een ander medium op een Website;
1.9Herplaatsing: elke volgende levering van een Dienst met betrekking tot dezelfde Advertentie;
1.10Inleverdatum: uiterste datum waarop Autovooru B.V. nog druk gereed materiaal van Adverteerder voor een specifieke advertentieplaatsing accepteert;
1.11Mediabureau: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig krachtens last of volmacht van een Adverteerder met Autovooru B.V. een Advertentiecontract sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt;
1.12Opdracht: de opdracht tot verlening van Diensten;
1.13Opdrachtgever: Adverteerder en, indien de Opdracht door bemiddeling door een Mediabureau is geplaatst, het Mediabureau;
1.14Optie: bevestigd voornemen van de Adverteerder tot het afnemen van Diensten;
1.15Partijen: Opdrachtgever en Autovooru B.V. samen;
1.16Plaatsingskosten: de door de Opdrachtgever na aftrek van kortingen, netto verschuldigde vergoeding voor de geleverde Diensten exclusief productiekosten;
1.17Pluspropositie: commerciële bijlage in of bij een door Autovooru B.V. uitgegeven tijdschrift;
1.18Sluitingsdatum: uiterste datum waarop Autovooru B.V. nog Opdrachten van Adverteerder voor specifieke te leveren Diensten accepteert;
1.19Website: een door Autovooru B.V. aangeboden website, mobiele website, applicatie, white label versie van een (mobiele) website of applicatie of ander digitaal medium dat Autovooru B.V. bezit en/of exploiteert;
1.203rd Party Netwerk: de websites van derden die zijn aangesloten op het advertentienetwerk van Autovooru B.V., op grond waarvan Autovooru B.V. Diensten aan kan bieden via de websites van deze derden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Advertentiecontracten tussen Autovooru B.V. en Opdrachtgever, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan. Deze Algemene Voorwaarden maken daarmee integraal onderdeel uit van het Advertentiecontract tussen Autovooru B.V. en Opdrachtgever.
2.2Autovooru B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever zal vooraf schriftelijk worden geïnformeerd over substantiële wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Advertentiecontracten. Met het geven van nieuwe Opdrachten (Herplaatsingen daar mede onder begrepen) door de Opdrachtgever na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
2.3Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Autovooru B.V. en Opdrachtgever worden afgeweken.
2.4Autovooru B.V. wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.
2.5In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, het Advertentiecontract en/of andere voorwaarden waarnaar in deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt tussen deze voorwaarden de volgende rangorde.

3. AANBOD EN TOTSTANDKOMING

3.1Het Advertentiecontract komt tot stand door schriftelijke acceptatie door de Opdrachtgever van een door Autovooru B.V. verstrekte schriftelijke offerte.
3.2Ieder Advertentiecontract wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van de Adverteerder door Autovooru B.V.
3.3Autovooru B.V. kan op verzoek van de Opdrachtgever een schriftelijke offerte verstrekken tot levering van Diensten. De offerte is geldig voor de termijn die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen, zal de offerte veertien (14) dagen geldig zijn.
3.4Uitingen van Autovooru B.V. in een tijdschrift, op een Website of anderszins met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid van de Diensten.
3.5Autovooru B.V. kan op verzoek van de Opdrachtgever een Optie verlenen op de levering van een Dienst. Autovooru B.V. is te allen tijde gerechtigd om verleende Opties te annuleren zonder opgave van redenen. Daarnaast, voor zover de Optie ziet op de levering van Diensten niet zijn de Digitale Diensten, vervallen verleende en niet door de Opdrachtgever uitgeoefende Opties uiterlijk 30 dagen vóór de Sluitingsdatum. Ten aanzien van Digitale Diensten geldt dat de Optie in ieder geval 30 dagen vóór de beoogde startdatum van de campagne waar de Optie op ziet vervalt.
3.6Opdrachtgever is gerechtigd om de gecontracteerde advertentieruimte te overschrijden, in welk geval de tariefcondities die het laatst in werking zijn getreden van toepassing zijn met betrekking tot de overschrijding.
3.7Indien de Opdrachtgever op enig moment gedurende de looptijd van het Advertentiecontract de Diensten wenst uit te breiden, kan de Opdrachtgever Autovooru B.V. schriftelijk om uitbreiding van de overeengekomen Diensten verzoeken. Het op de uitbreiding van toepassing zijnde tarief is het door Autovooru B.V. op het moment van totstandkoming van de uitbreidingsovereenkomst gehanteerde tarief. Het tarief zal uitsluitend ingaan op de zestiende dag van de kalendermaand, waarin de uitbreidingsovereenkomst tot stand kwam, indien deze in de periode van de eerste tot en met de vijftiende dag van die maand is gesloten, en op de eerste dag van de volgende maand in de overige gevallen.
3.8Diensten niet zijnde Digitale Diensten, waarbij bijzondere kleuren, zoals onder andere goud en zilver, in de Advertentie zijn verwerkt, zijn slechts op aanvraag en bij uitzondering mogelijk. Voor de bijzondere kleuren gelden aparte tarieven.

4. VOORSCHRIFTEN AANLEVERING

4.1Indien Opdrachtgever aan Autovooru B.V. niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet Advertentiemateriaal en/of -materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode van het betrokken medium levert, heeft Autovooru B.V. het recht aan Opdrachtgever de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.
4.2Voor zover de Opdracht ziet op het leveren van Diensten niet zijnde Digitale Diensten, moet het Advertentiemateriaal in het bezit van Autovooru B.V. zijn voor de door Autovooru B.V. vastgestelde Inleverdatum van (de editie van) het betrokken tijdschrift. Autovooru B.V. behoudt zich het recht voor om Advertentiemateriaal dat na de Inleverdatum in het bezit van Autovooru B.V. is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten, dan wel haar recht om extra kosten in rekening te brengen indien wel kan worden geplaatst.
4.3Met uitzondering van Digitale Diensten dient Advertentiemateriaal via:
4.4http://autovooru.com te worden aangeleverd als een digitaal bestand vervaardigd volgens de specificaties die vermeld zijn in het overzicht Reproservices (te vinden op: De aanleverspecificaties voor Digitale Diensten zijn hieronder in artikel 4.4 weergegeven.
4.5Ten aanzien van de levering van Digitale Diensten gelden de aanleverspecificaties als genoemd op http://autovooru.com In ieder geval geldt hierbij, tenzij ten aanzien van de specifieke advertentievorm andere voorschriften zijn opgenomen in de hierboven genoemde aanleverspecificaties, dat Opdrachtgever er voor zorg dient te dragen dat:
a. Voor het publiek duidelijk moet zijn dat het om een Advertentie gaat;
b. Het Advertentiemateriaal voldoet aan de voorschriften ten aanzien van bestandsformaten, afmetingen en groottes als genoemd in de aanleverspecificaties waarnaar hierboven is verwezen;
c. Indien aan de Advertentie een URL is gekoppeld, dit een werkende URL betreft;
d.Het Advertentiemateriaal past bij de uitstraling van de Website waarop de Advertentie dient te worden geplaatst;
e.Autovooru B.V. keurt de Advertentie vooraf. Opdrachtgever dient er daarom zorg voor te dragen dat een preview van het Advertentiemateriaal ten minste 7 werkdagen voor start van de campagne aan Autovooru B.V. ter beoordeling wordt voorgelegd;
f.Het (goedgekeurde definitieve) Advertentiemateriaal dient uiterlijk 7 werkdagen voor start van de campagne in het bezit te zijn van Autovooru B.V.
4.6Indien het Advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is van Autovooru B.V., vervalt iedere aansprakelijkheid van Autovooru B.V. voor de correcte uitvoering van de overeengekomen Diensten; 
 a. Geluid in Advertenties is alleen toegestaan na muisklik; 
 b. Advertentiemateriaal dient via de website http://autovooru.com te worden aangeleverd als een digitaal bestand vervaardigd volgens de hierboven vermelde aanleverspecificaties.
4.7Autovooru B.V. neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. Autovooru B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid.
4.8Autovooru B.V. houdt het Advertentiemateriaal ten behoeve van Diensten tot maximaal een jaar vanaf de verschijningsdatum in het archief. Bij aanlevering van het materiaal op CD/DVD wordt alleen het bestand en niet de originele datadrager met het bestand zelf gearchiveerd. Autovooru B.V. is echter niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het Advertentiemateriaal.

5. AFWIJZING / OPSCHORTING

5.1Autovooru B.V. is te allen tijde gerechtigd om de levering van Diensten te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven Advertenties of Plusproposities alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het tijdschrift en/of de Website waarin de Advertenties geplaatst zouden worden dan wel andere zwaarwegende redenen van de kant van Autovooru B.V.
5.2Autovooru B.V. behoudt zich daarnaast het recht voor de verlening van overeengekomen Diensten te weigeren, indien de Advertentie niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze Algemene Voorwaarden en/of het Advertentiecontract en/of de Opdracht, waaronder strijdigheid met de wet- en regelgeving (artikel 6) en het niet tijdig in bezit zijn van het Advertentiemateriaal door Autovooru B.V. (artikel 4). Weigering tot levering van de Diensten op bovenstaande gronden (artikel 5.1 en dit artikel 5.2) laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen Diensten (Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten) te betalen onverlet.
5.3In geval de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Advertentie Voorwaarden vermelde of met Autovooru B.V. overeengekomen voorwaarden, is Autovooru B.V. gerechtigd - onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze - de uitvoering van de Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel het Advertentiecontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

6. GARANTIE / VRIJWARING DOOR OPDRACHTGEVER

6.1Opdrachtgever staat ervoor in dat de bij Autovooru B.V. aangeleverde Advertenties, alsmede de inhoud van de (mobiele) websites of ander medium waarnaar het materiaal verwijst, voldoen aan wet- en regelgeving. Autovooru B.V. heeft het recht om de Diensten die niet aan voornoemde wet- en regelgeving voldoet (voldoen) te weigeren, Opdrachtgever blijft in dat geval jegens Autovooru B.V. gehouden om de gecontracteerde advertentieruimte te betalen. Tevens staat Opdrachtgever er voor in dat het geleverde materiaal geen virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevat of kan bevatten, al dan niet zonder medeweten van Opdrachtgever toegevoegd door een derde, die de werking van de door Autovooru B.V. aangeboden diensten, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden.
6.2De Opdrachtgever vrijwaart Autovooru B.V., alsmede voor haar werkzame derden, voor alle schade en/of claims van derden verband houdende met of voortvloeiende uit: a. het gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever/Adverteerder; en b. het handelen en/of nalaten van de Opdrachtgever/Adverteerder in strijd met het bepaalde in het Advertentiecontract en deze Algemene Voorwaarden.
6.3Opdrachtgever stelt Autovooru B.V. en voor haar werkzame derden in bovenstaande gevallen daarnaast schadeloos voor kosten, schaden en interesten die als gevolg hiervan ontstaan. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht van deze derden, waaronder mede begrepen de Europese Centrale Bank met betrekking tot bankbiljetten.
6.4Indien de aangeleverde Advertentie (een verwijzing naar) een door de Adverteerder georganiseerd kansspel bevat, dan dient Adverteerder daarbij de Wet op de Kansspelen en de Code Promotionele Kansspelen na te leven. Alsdan is Adverteerder tevens aansprakelijk voor de afdracht van de kansspelbelasting en vrijwaart Autovooru B.V. ter zake voor aanspraken van de Belastingdienst.
6.5Indien Opdrachtgever namens een Adverteerder of andere vertegenwoordigde optreedt, staat Opdrachtgever jegens Autovooru B.V. in voor de nakoming van de verplichtingen als neergelegd in het Advertentiecontract en deze Algemene Voorwaarden door deze Adverteerder of vertegenwoordigde.

7 UITVOERING OPDRACHT

Verplichtingen Autovooru B.V.
7.1Autovooru B.V. zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Opdracht. Autovooru B.V. verplicht zich om de afspraken in de Opdracht naar beste kunnen uit te voeren.
7.2Autovooru B.V. behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, in geval de Opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting onder het Advertentiecontract, waaronder het niet nakomen van de verplichtingen als opgenomen in dit artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. Autovooru B.V. is gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever die zij moet maken in verband met de opschorting van de levering van haar Diensten.
7.3Wanneer een Opdracht tot levering van Diensten niet zijnde Digitale Diensten na Sluitingsdatum door Autovooru B.V. wordt ontvangen, behoudt Autovooru B.V. zich het recht voor om deze Opdracht te weigeren. Niettemin zal Autovooru B.V. zich inspannen de Opdracht uit te voeren evenwel zonder dat zij aansprakelijk is in geval zij daarin niet zou slagen.
7.4Autovooru B.V. streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan bij de levering van Diensten niet zijnde Digitale Diensten geen exacte reproductie garanderen. Opdrachtgever moet rekening houden met de mogelijkheid van druk- en kleurafwijkingen. Autovooru B.V. gaat uit van het digitale bestand. Voor een juiste vervaardiging en aanlevering van het digitale bestand verwijzen wij naar het overzicht Reproservices (artikel 4). Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de reproductiekwaliteit zal door de drukkerij, in opdracht van Autovooru B.V., een proef worden vervaardigd. Uitsluitend deze proef dient als uitgangspunt om de reproductiekwaliteit te beoordelen.
7.5Autovooru B.V. is gerechtigd om Diensten niet zijnde Digitale Diensten die voor een bepaalde editie van een tijdschrift zijn gereserveerd, naar een volgende editie van dat tijdschrift te verplaatsen.
7.6Eventuele klachten ten aanzien van door Autovooru B.V. geleverde Diensten niet zijnde Digitale Diensten over onder andere de wijze van reproduceren van het Advertentiemateriaal, plaatsing van de Advertentie en/of kleurkwaliteit dienen binnen 21 kalenderdagen na verschijningsdatum van het betreffende tijdschrift, of de eerste vertoning online schriftelijk aan Autovooru B.V. ter kennis te zijn gebracht. Ten aanzien van Digitale Diensten geldt dat eventuele klachten binnen 7 dagen na aanvang van een campagne schriftelijk aan Autovooru B.V. kenbaar moeten zijn gemaakt. In het geval de betreffende campagne een looptijd heeft van minder dan 7 dagen moeten klachten ten aanzien van Digitale Diensten binnen de campagnetermijn worden kenbaar gemaakt. Voor de Diensten waarbij het Advertentiemateriaal na de Inleverdatum (dan wel niet binnen de voor Digitale Diensten vastgestelde aanlevertermijn) aan Autovooru B.V. ter beschikking wordt gesteld, worden indien de overeengekomen Diensten nog kunnen worden verleend, claims over de wijze van reproduceren en/of kleurkwaliteit door Autovooru B.V. hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
7.7De Digitale Diensten worden door Autovooru B.V. zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
7.8De overeengekomen startdatum van de Digitale Diensten is een streefdatum. Autovooru B.V. behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan Autovooru B.V. toe te rekenen) omstandigheden, de levering van de Diensten uit te stellen (artikel 12.1). In het geval dat de startdatum door Autovooru B.V. wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren door Autovooru B.V. van de Diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende Diensten aan de Opdrachtgever, zulks in goed overleg tussen Opdrachtgever en Autovooru B.V.
7.9Diensten op basis van bonusafspraken dienen in overleg met en na goedkeuring van Autovooru B.V. te worden gerealiseerd binnen het kalenderjaar waarop die bonusafspraken betrekking hebben. Verplichtingen Opdrachtgever
7.10Adverteerder zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in het Advertentiecontract. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in het Advertentiecontract, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
7.11Het is Opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:
7.12het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
7.13het doen van onrechtmatige uitlatingen;
7.14het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;
7.15het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
7.16het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma's bevatten die de werking van de door Autovooru B.V. aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;
7.17het aannemen van een valse identiteit;
7.18het beperken van derden in de mogelijkheid de door Autovooru B.V. aangeboden diensten en/of het internet te gebruiken.
7.19Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken.
7.20Voor zover de Diensten betrekking hebben op het plaatsen van door Opdrachtgever geleverd materiaal, staat Opdrachtgever in voor tijdig en juist aanbieden van het benodigde materiaal op de in het Advertentiecontract en deze Algemene Voorwaarden aangewezen wijze.
7.21Opdrachtgever is verplicht de levering van de Digitale Diensten door Autovooru B.V. bij aanvang van de verlening van de Digitale Diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan Autovooru B.V., bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Opdrachtgever een gebrek in de Diensten aan Autovooru B.V. meldt, zal Autovooru B.V. zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.

8 TARIEVEN

8.1Op iedere Opdracht zijn van toepassing de tarieven die door Autovooru B.V. op het moment of gedurende de periode van de levering van Diensten worden gehanteerd met betrekking tot de Diensten. Hiernaast kan Autovooru B.V. Advertentievormen hanteren waarbij geen standaard vastgestelde tarieven gelden, maar een daarbij van geval tot geval te bepalen prijs.
8.2Ten aanzien van de Diensten niet zijnde Digitale Diensten, worden de Advertentietarieven door Autovooru B.V. door middel van tariefkaarten gepubliceerd. De overige tarieven (met inbegrip van Digitale diensten) zijn terug te vinden op de websitehttp://autovooru.com . Op verzoek worden deze publicaties kosteloos aan Adverteerders en andere Opdrachtgevers toegezonden. Bel daarvoor met telefoonnummer 0597 850 826.
8.3Autovooru B.V. behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met de Opdrachtgever overeengekomen Opdracht(en) op nog niet geleverde Diensten. Opdrachtgever heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de Opdracht ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te zeggen.

9 VERGOEDING EN BETALING

9.1De Opdrachtgever zal voor de door Autovooru B.V. geleverde Diensten de in het Advertentiecontract vermelde vergoeding betalen, op de in het Advertentiecontract aangewezen wijze. Betaling van de Diensten geschiedt vooraf, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
9.2Autovooru B.V. kan daarbij bedingen dat zij het recht heeft voorschotbedragen in rekening te brengen. Alle in het Advertentiecontract / Opdracht vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
9.3Autovooru B.V. zal de Opdrachtgever factureren voor de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen. De verzending van de facturen geschiedt digitaal. Opdrachtgever dient Autovooru B.V. voor dit doel op te geven naar welk e-mailadres de facturen kunnen worden verstuurd. Met ontvangst van de factuur per e-mail komt het recht op een ‘papieren factuur’ te vervallen. De Opdrachtgever zal de facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldoen. Indien de Opdrachtgever de facturen niet binnen dertig (14) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is de Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Autovooru B.V. zal Opdrachtgever echter te allen tijde een betalingsherinnering sturen waarbij aan Opdrachtgever een aanvullende redelijke termijn wordt gegeven om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen.
9.4Indien betaling door de Opdrachtgever van de vergoeding geschiedt middels automatische incasso, dan heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om door Autovooru B.V. onterecht geïncasseerde bedragen binnen de weigeringstermijn van vijf (5) dagen terug te (doen) boeken.
9.5Indien betaling door de Opdrachtgever van de vergoeding geschiedt middels automatische incasso en een incasso kan niet worden uitgevoerd, dan worden administratiekosten ter grootte van 2% van de factuurwaarde, met een minimum van € 20 (twintig Euro) (exclusief BTW) per factuur in rekening gebracht.
9.6De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan Autovooru B.V. verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Autovooru B.V. aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen.
9.7Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is Autovooru B.V. gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare toeslag verschuldigd, welke toeslag bestaat uit een percentage van het desbetreffende te betalen bedrag. Dit percentage bedraagt voor elke maand dat betaling uitblijft, een twaalfde deel van de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten, zoals vastgesteld door het Ministerie van Justitie, plus 3 % berekend over het verschuldigde bedrag met een minimum van 13,50 euro per factuur. Daarnaast komen de in en buiten rechte te maken kosten in verband met aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder begrepen incassokosten, die minimaal 15% van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 115,00 per factuur, voor rekening van de Opdrachtgever.
9.8De Opdrachtgever is gedurende 14 kalenderdagen na factuurdatum bevoegd ter zake die nota bij Autovooru B.V. te reclameren. Dit kan alleen schriftelijk. Na die termijn vervalt die bevoegdheid. Bij verschil van mening over een onderdeel van een verzonden factuur is de Opdrachtgever verplicht tot tijdige betaling van die onderdelen van de factuur waarover geen verschil van mening bestaat. Op die onderdelen is het bepaalde in dit artikel 9 onverkort van toepassing. Zolang de Opdrachtgever het Advertentiecontract dan wel de opdracht tot het verlenen van Diensten niet heeft getekend, is hij niet bevoegd tot reclamering ter zake nota’s uit hoofde van dat Advertentiecontract of die Opdracht.
9.9Indien voor het vaststellen van de vergoeding gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van Autovooru B.V. leidend. Naar in de industrie gebruikelijke standaarden zal een verschil tot 10% tussen gemeten clicks en ad impressions als niet ongebruikelijk worden gezien. Indien het verschil tussen de gemeten clicks en ad impressions groter is dan 10%, dan zullen Autovooru B.V. en Opdrachtgever gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Tot vast staat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van Autovooru B.V. leidend voor de vaststelling van de vergoeding.
9.10Als de Diensten bestaan uit het plaatsing van een Advertentie op een specifieke, speciale positie of andere uiting waarvoor Autovooru B.V. in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Opdrachtgever betaald worden.

10 ANNULERING

10.1Dagen gelegen tussen annulering en aanvang overeengekomen diensten Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding   a. 31 dagen of meer 0%  b. tussen 30 en 15 dagen 25%  c. tussen 14 en 8 dagen 50%  d. tussen 7 en 4 dagen 75%  e. minder dan 3 dagen 100%
10.2Ter zake zijn de Sluitingsdata van toepassing zoals voor de desbetreffende titel vermeld op de tariefkaart. Het bepaalde in artikel 10.2 is eveneens van toepassing. 
10.3In geval van eenzijdige beëindiging door de Adverteerder van een samenwerking inzake Advertorials, redactionele samenwerkingen, sponsored en commerciële inserts etc., is Adverteerder verplicht aan Autovooru B.V. de door haar in het kader van die samenwerking gemaakte kosten te vergoeden, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 9.11. 
10.4Als de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Advertentie op een specifieke, speciale positie, of een Pluspropositie of andere uiting waarvoor Autovooru B.V. in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Opdrachtgever worden betaald.  Bij annulering door Opdrachtgever van de door Autovooru B.V. te leveren Digitale Diensten, is Opdrachtgever de volgende bedragen verschuldigd: 
10.5alle kosten die Autovooru B.V. reeds verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Opdrachtgever, indien Autovooru B.V. bij het verrichten van de Diensten derden heeft ingeschakeld; en (b) een annuleringsvergoeding die wordt vastgesteld met behulp van onderstaande tabel. Het eventueel door Opdrachtgever reeds teveel betaalde zal door Autovooru B.V. worden terugbetaald.  
10.6Diensten  Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding:  
a.   31 dagen of meer 0% 
b.   tussen 30 en 6 dagen 5%
c.   minder dan 5 dagen 100%

11   AANSPRAKELIJKHEID

11.1Autovooru B.V. voert de Opdrachten en door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. Autovooru B.V. is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de Opdrachtgever verband houdend met of voortvloeiend uit het Advertentiecontract of de Diensten, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Autovooru B.V.. Onverminderd het bovenstaande kan Autovooru B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van sachets of proefmonsters of andere Plusproposities, noch voor de eventuele aantasting daarvan als gevolg van andere sachets of proefmonsters of andere Plusproposities, die in de nabijheid daarvan zijn meegehecht, opgeplakt of aangebracht. 
11.2De aansprakelijkheid van Autovooru B.V. gaat nimmer verder dan herplaatsing/herlevering van de Diensten, zoals overeengekomen met de Opdrachtgever, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde van die Diensten conform artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Autovooru B.V. zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie. 
11.3De Opdrachtgever draagt het risico van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen van Opdrachtgever door Autovooru B.V.
11.4Autovooru B.V. is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en diens contractspartijen. 

12   OVERMACHT

12.1Partijen zijn niet gehouden tot het tijdig nakomen van een of meer verplichtingen onder de Opdracht indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot - verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Autovooru B.V. of Adverteerder geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden. 
12.2Zodra de situatie van overmacht langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Opdracht per omgaande schriftelijk te beëindigen. 
12.3Als Autovooru B.V. door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie van tijdschriften is verhinderd een advertentieopdracht dan wel een opdracht tot mee hechten c.q. opplakken van een Pluspropositie uit te voeren, dan heeft Autovooru B.V. het recht om de uitvoering van die Opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is Autovooru B.V. verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze. 

13 DUUR / ONTBINDING

13.1Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in het Advertentiecontract, gaat de contracttermijn in op de datum van levering van de eerste Diensten; is die eerste Dienst niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract geplaatst, dan zal het Advertentiecontract geacht worden te zijn ingegaan op de dag, waarop deze drie maanden zijn verstreken.  
13.2Indien de in een Advertentiecontract overeengekomen Diensten niet binnen de contracttermijn kunnen worden afgenomen, kan de Opdrachtgever bij Autovooru B.V. voor afloop van de contracttermijn een schriftelijk verzoek indienen voor een verlenging van de contracttermijn van ten hoogste twee maanden ter verlening van het restant van de Diensten. Als Autovooru B.V. met deze verlenging akkoord gaat, dan gelden voor deze periode de tariefcondities die het laatst in werking zijn getreden. In geval van uitvoering op verzoek van Opdrachtgever van een Pluspropositie-Opdracht tegen een later gekozen datum, behoudt Autovooru B.V. zich het recht voor de overeengekomen prijs aan inmiddels gestegen kostencomponenten aan te passen. Indien de Opdrachtgever na afloop van de contracttermijn respectievelijk verlengde contracttermijn minder dan de overeengekomen advertentieruimte heeft geplaatst, vervalt na afloop van de contracttermijn respectievelijk verlengde contracttermijn voor de Opdrachtgever het recht op de Diensten, met behoud overigens van de verplichting om de resterende gecontracteerde Diensten onmiddellijk te betalen. 
13.3Beide Partijen zijn gerechtigd om de Opdracht zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien: 
13.4de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard; 
13.5het faillissement van de andere Partij is aangevraagd; 
13.6de andere Partij in surseance van betaling verkeert; 
13.7er surseance van betaling voor de andere Partij is aangevraagd; 
13.8de andere Partij wordt ontbonden of haar activiteiten staakt, waaronder voor Autovooru B.V. onder meer wordt verstaan het staken van een Tijdschrift titel of het sluiten van de Website ten aanzien waarvan de Opdracht is verstrekt; 
13.9de levering van de overeengekomen Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving; en
13.10de andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit het Advertentiecontract ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen. 
13.11Autovooru B.V. is gerechtigd om de Opdracht met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Opdrachtgever niet kredietwaardig wordt geacht door Autovooru B.V.

14 INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die Autovooru B.V. in het kader van de Opdracht levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Autovooru B.V. of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever verleent Autovooru B.V. aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.  
14.2Het auteursrecht, of enig ander intellectuele eigendomsrecht op door of namens Autovooru B.V. geproduceerde voorstellen, concepten, redactionele bijdragen, producten of andere onderdelen van haar Diensten berust bij Autovooru B.V., tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de directe bijdrage van de Opdrachtgever aan de ontwikkeling van wezenlijk belang is geweest. Indien Opdrachtgever het auteursrecht of enig ander intellectuele eigendomsrecht van Autovooru B.V. schendt, zal Opdrachtgever zonder meer aan Autovooru B.V. een boete verschuldigd zijn ter grootte van de door Opdrachtgever aan Autovooru B.V. ter zake van de Diensten verschuldigde vergoeding met een minimum van € 25.000 (vijfentwintigduizend Euro). Daarnaast zal Opdrachtgever de werkelijk door Autovooru B.V. geleden schade vergoeden. 
14.3De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die de Opdrachtgever aan Autovooru B.V. verstrekt in het kader van de Opdracht, blijven berusten bij de Opdrachtgever of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door Autovooru B.V. verleent de Opdrachtgever aan Autovooru B.V. gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever vrijwaart Autovooru B.V. voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door Autovooru B.V. van de door de Opdrachtgever aan Autovooru B.V. verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten. 

15 PRIVACY / COOKIES

15.1Autovooru B.V. zal de Diensten aanbieden en de gegevens van de Opdrachtgever verwerken in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van Autovooru B.V. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan Autovooru B.V. voor het in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid verwerken van de persoonsgegevens van de Opdrachtgever. 
15.2Persoonsgegevens die als onderdeel van de Opdracht worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt zijn en blijven te allen tijde eigendom van Autovooru B.V., tenzij Autovooru B.V. en Opdrachtgever afwijkende schriftelijke afspraken maken over het gebruik, de verwerking of andere activiteit aangaande deze persoonsgegevens. 
15.3Indien Opdrachtgever enig pixel, cookie of andere technologie wenst toe te voegen aan materiaal dat Autovooru B.V. op een Website plaatst, zal Opdrachtgever een nauwkeurige omschrijving aan Autovooru B.V. ter beschikking stellen van hetgeen Opdrachtgever toevoegt. De omschrijving zal in ieder geval omvatten het doel van de toegevoegde technologie, de gegevens die worden verzameld, ingezien of gemeten, en de gebruikte technologie. Opdrachtgever zal geen pixel, cookie of andere technologie aan het materiaal toevoegen zonder toestemming daartoe van Autovooru B.V.
15.4Opdrachtgever is slechts gerechtigd de gegevens die met het plaatsen van de pixel, cookie of andere technologie worden verzameld te gebruiken voor zover vereist voor de afname van de Dienst binnen het kader van de Opdracht. Ieder ander (verder) gebruik van de daarmee verzamelde gegevens is uitdrukkelijk niet toegestaan.  
15.5Opdrachtgever garandeert dat zij met de afname van de Dienst, waaronder (maar niet beperkt tot) het toevoegen van enig pixel, cookie of andere technologie aan materiaal dat Autovooru B.V. op een Website plaatst, wordt voldaan aan het bepaalde in de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens en vrijwaart Autovooru B.V. voor alle mogelijke schade en kosten als gevolg van boetes of aansprakelijkheidstelling door derden als gevolg van niet nakoming door Opdrachtgever van deze wettelijke verplichtingen. Opdrachtgever zal Autovooru B.V. op verzoek bewijs leveren van de toestemming die door gebruiker(s) aan Opdrachtgever is verleend tot het gebruik van de pixel, cookie of andere technologie. 

16 GEHEIMHOUDING

16.1Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere Partij tijdens de totstandkoming en de duur van de Opdracht. Deze verplichting duurt ook na afloop van de Opdracht voort. 
16.2Partijen zullen geen vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. 
16.3Partijen zullen redelijke maatregelen nemen ten aanzien van personeel, agentschappen, hulppersonen of derden om deze vertrouwelijkheid te waarborgen. 
16.4Bovenstaande geheimhoudingsplichten bestaan niet indien en voor zover:  a: een Partij wordt verplicht tot openbaarmaking op grond van een wettelijke regeling of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie;   b: de informatie ten tijde van de openbaarmaking onderdeel vormt van het publieke domein en algemene bekendheid geniet; c: en ten tijde van de openbaarmaking aan de andere Partij deze informatie reeds in het bezit was van deze Partij, of door deze Partij zelfstandig is ontwikkeld, zonder gebruik te maken van de verstrekte informatie.  

17 OVERIGE BEPALINGEN

17.1De inhoud van de Opdracht en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Opdracht. 
17.2Autovooru B.V. mag bij de uitvoering van de Opdracht naar eigen inzicht derden inschakelen. 
17.3Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de Opdracht over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Autovooru B.V. mag haar rechten en verplichtingen uit de Opdracht wel overdragen aan een groepsmaatschappij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Autovooru B.V. zal de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen. 
17.4Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Opdracht in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze Algemene Voorwaarden of de Opdracht onverlet. In plaats van het met de wet strijdige deel zullen Partijen nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling in overeenstemming zijn. 
17.5In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en de Opdracht, prevaleert hetgeen is neergelegd in de Opdracht. 

18 TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

18.1Op deze Algemene Voorwaarden en alle Opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 
18.2Geschillen voortvloeiend uit de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden zullen, indien tussen Autovooru B.V. en de Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
18.3Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 13-02-2013.