HomeGebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

AANVAARDING VOORWAARDEN


De Autovooru website wordt onderhouden door Autovooru B.V. Op de inhoud en het gebruik van de Autovooru website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van de Autovooru website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Autovooru B.V. behoudt zich het recht voor de Autovooru website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op de Autovooru website daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

AUTEURSRECHTEN EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de Autovooru website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Autovooru B.V., en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Autovooru B.V. zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de Autovooru website, mag niets van de Autovooru website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Autovooru B.V.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID


Alle informatie op de Autovooru website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Autovooru B.V. spant zich in om de informatie op de Autovooru website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Autovooru B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor op de Autovooru website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op de Autovooru website worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Autovooru B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op de Autovooru website geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

BESCHIKBAARHEID


Autovooru B.V. spant zich in om de Autovooru website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de Autovooru website.

HYPERLINKS


Hyperlinks op de Autovooru website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Autovooru B.V. Autovooru B.V. biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door Autovooru B.V. worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op de Autovooru website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar de Autovooru website verwijzen.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER


Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met deze voorwaarden en/of het gebruik van de Autovooru website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter.